Dommen i Bil« sagen afsagt.

 Baade Madsen og Larsen frifundet tor Tiltale for uagtsomt

Manddrab, men idømt Bøder efter Motorloven.

 

 Den med saa megen Spænding | i Sagen mod Slagtersvend Knud

Madsen og Bagermester Larsen | imødesete Dom afsagdes i Gaar.

Ved Dommen frifandtes begge de Tiltalte paa Grund af

modstridende Forklaringer for uagtsomt Manddrab, men

kendtes skyldige i i Overtrædelse af en Række af Motorlovens

 Bestemmelser. For disse Overtrædelser idømtes Madsen en

I Bøde paa 200 Kr., subsidiært 24 -; Dages Hefte, Larsen en Bøde

 paa 150 Kr., subsidiært 14 Dages Hefte

Sagens Omkostninger udredes med Halvdelen til hver. Larsen faar ikke de 2000 Kr., han har krævet i Erstatning for Tab af sin Hustru.

 I Præmisserne hedder det bl.a.

 Præmisserne

 Da det nu efter de saaledes foreliggende under Sagen afgivne indbyrdes meget modstridende Forklaringer og efter de forefundne Spor paa Landevejen, af hvilke kun Sporet ved Holløsevejen og Bremse* og Skrænsesporet ved Ulykkesstedet  med tilstrækkelig Sikkerhed kan antages at stamme henholdsvis fra Tiltalte Madsens og Tiltalte Larsens Vogn, ikke kan anses for godtgjort, hvorledes de to Vognes Stilling til hinanden har været paa Strækningen fra et Stykke før Holløsevejen, hvor For-bikørslen begyndte, og indtil det forefundne Bremsespor efter Tiltalte Larsens Vogn, og da det som Følge heraf maa anses betænkeligt af de paa de 2 Vogne konstaterede Skader og Mærker at drage sikre Slutninger med Hensyn til de Tiltaltes Kørsel, findes det under saaledes foreliggende Usikkerhed med Hensyn til Beviset betænkeligt at statuere, at nogen af de Tiltalte har gjort sig skyldig i et saadant Forhold, at de kan anses for strafskyldige for uagtsomt Manddrab og uagtsom Legemsbeskadigelse, og vil derfor for saa vidt være at frifinde.

 

Derimod findes det ved de afgivne Vidneforklaringer og det i øvrigt

oplyste tilstrækkeligt godtgjort. at Tiltalte Larsen efter at have hørt

Medtiltalte Madsens Signal har undladt at holde tilbørligt til højre,

a t Tiltalte-Madsen i hvert Fald ved under de foreliggende

Omstændigheder at fortsætte For-bikørslen har undladt

at udvise den ham under Forbikørsel paa-hvilende særlige

Forsighed, a l begge de Tiltalte under Kørslen forbi Holløsevejen

og videre til